Nová zelená úsporám

Společnost Profibau CZ, s.r.o prezentující se na zatepleni-levne.cz je specializovanou odbornou firmou na realizaci zateplovacích systémů. Program Zelená úsporám podporuje privátní investory v realizaci kompletních zateplovaní systémů. K získání dotace Zelená úsporám je splnit určitá technická i procedurální kritéria.

Využijte možnosti dotace požádat kdykoliv o dotaci na zateplování, výstavbu nízkoenergetických rodinných domů či pořízení zdroje na obnovitelný zdroj energie. Díky současnému nastavení lze opatření skládat jako puzzle podle aktuálních finančních možností žadatelů. Zažádejte si o dotaci z programu Nová zelená úsporám co nejdříve. O dotaci jen za rok 2015 požádalo bezmála 6,7 tisíc rodinných domů po celé republice a nyní si mohou užívat nejen zrekonstruovaného bydlení, či nově postaveného, ale také mnohem nižších nákladů na provoz. To vše díky programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám pro rodinné domy v kostce

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy:

 

OBLASTI PODPORY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

 

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021
Aktualizováno 23.2.2023: Příjem žádostí v rámci první etapy programu byl ukončen k 11.10.2021 a hned 12.10.2021 byl spuštěn příjem žádostí z etapy druhé.
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

PRAVIDLA:

  • Žádost o podporu mohou podat: vlastníci či stavebníci rodinných domů (a to fyzické i právnické osoby).
  • Žádost je možné podat pouze elektronickyonline formulář
  • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  • Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
  • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
  • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
  • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů.
  • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
  • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.

Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou upřesňovat, v jaké oblasti podpory bude aktuálně možné podávat žádosti a další pravidla pro příjem žádostí v rámci dané výzvy. Požádat o podporu bude možné elektronicky, a to prostřednictvím online formulářů přístupných na internetových stránkách Programu. Bude zajištěna také možnost podání žádosti na krajských pracovištích SFŽP ČR pro žadatele, kteří nemají k dispozici počítač nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem.

Budeme-li uvažovat například o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení) platí, že výše získané podpory bude ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. V případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za ekologický zdroj v souladu s podmínkami definovanými v oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie).

Lze žádat o podporu na zateplení každého rodinného domu, nebo je poskytování podpory v tomto ohledu nějak omezeno?

V podprogramu určeném pro rodinné domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují definici rodinného domu, jejichž celková vnitřní podlahová plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2. Žadatelem musí být vlastník rodinného domu.

Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů?

Novostavby rodinných domů jsou podporovány v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní přísné podmínky, které budou odpovídat podmínkám pro pasivní domy Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy.

Lze realizovat výstavbu dotovanou z oblasti podpory B i na pozemku, který nevlastním, ale mám k němu jiný majetkoprávní vztah? Např. právo stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí?

Při podání žádosti není nutné být vlastníkem pozemku, na kterém budete stavět, důležité je, abyste při doložení realizace opatření byli vlastníkem domu. K prokázání majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém hodláte stavět, stačí v tomto případě doložit např. stavební povolení.

Lze realizovat výstavbu dotovanou z oblasti podpory B i na pozemku, který nevlastním, ale mám k němu jiný majetkoprávní vztah? Např. právo stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí?

Při podání žádosti není nutné být vlastníkem pozemku, na kterém budete stavět, důležité je, abyste při doložení realizace opatření byli vlastníkem domu. K prokázání majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém hodláte stavět, stačí v tomto případě doložit např. stavební povolení.

TIP: Přečtěte si o Zelené úsporám 2013.

Písemná poděkování

Přečtěte si písemné reference a poděkování od našich spokojených zákazníků. Reference zateplení domu.

Tip na zateplení!

Víte, že je důležité při volbě partnera volit podle referencí?

Volejte kdykoli:

606 030 998
Ondřej Jouza

608 384 350
Josef Černý

732 643 140
Ing. Pavel Velda

605 862 504
Lukáš Jelínek

Rádi Vám poskytneme seznam kontaktů na naše spokojené zákazníky.

Naše reference

Podívejte se na naše dokončené projekty zateplení domu či fasády. Můžete si porovnávat různá řešení a provedení, nebo se nechte inspirovat.

Zateplení domu Praha - Dolní Měcholupy - 2

Zateplení domu Praha - Dolní Měcholupy - 2

Kvalitní realizace zateplení je sama o sobě přesvědčivou reklamou. Zde jsme opět použili šedý polystyren Baumit EPS F Plus, který má vylepšené…
[více]